Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

 

REGULAMIN

uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

(„Regulamin”)

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych tj. koncertach, spektaklach, wystawach, pokazach mody i innego rodzaju występach kulturowych, które  odbywają się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogród Botaniczny znajduje się w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków.
 2. Organizatorem wydarzeń artystycznych, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwanych dalej: „Wydarzeniem”) jest Uniwersytet Jagielloński­- Ogród Botaniczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków (zwany dalej: „Organizatorem”).
 3. Uczestnikami Wydarzenia (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które zakupiły bilet na Wydarzenie w sposób, o którym mowa w 2 Regulaminu bądź otrzymały od Organizatora stosowne zaproszenie i zaakceptowały zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w Regulaminie.
 4. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Osoby niepełnoletnie legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Organizator nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi.
 6. Ze względów organizacyjnych, Organizator zastrzega, że wejście na Wydarzenia musi nastąpić najpóźniej do godziny rozpoczęcia organizowanego Wydarzenia wskazanej na bilecie. Po tej godzinie żaden Uczestnik nie będzie wpuszczony na miejsce Wydarzenia.
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zakupienie biletu, wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 1 powyżej), jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania jego postanowień.
 8. Informacje o Wydarzeniach zamieszczane są na stronie internetowej ogrod.uj.edu.pl oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 9. Regulamin Wydarzenia jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej ogrod.uj.edu.pl, w wersji polskojęzycznej w sposób umożliwiający jego pobranie i odtwarzane bez dostępu do sieci Internet oraz udostępniony przy zakupie biletów, a także jest dostępny do wglądu w punkcie sprzedaży biletów oraz w trakcie Wydarzenia.
 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do Wydarzeń odbywających się na zewnątrz w razie zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających odbycie Wydarzenia zostanie ono przesunięte na inny termin. Ryzyko zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających odbycie Wydarzenia w terminie wskazanym na bilecie stanowi okoliczność siły wyższej i jest niezależna od Organizatora. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikom zasady rozliczeń z tego tytułu, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

 

 • 2

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach

 1. Udział w Wydarzeniach jest odpłatny, a cena zależy od rodzaju Wydarzenia. W odniesieniu do każdego Wydarzenia Organizator przed umożliwieniem zakupu biletów, z odpowiednim wyprzedzeniem informować będzie o ich cenie.
 2. Bilety na Wydarzenia można zakupić stacjonarnie w punkcie sprzedaży biletów w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie lub przez stronę internetową https://bilety.uj.edu.pl
 3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które nie zakupiły biletu wstępu, ale posiadają specjalne zaproszenie wydane przez Organizatora.
 4. Przed rozpoczęciem Wydarzenia zostaną przeprowadzone czynności związane z weryfikacją zakupionych przez Uczestników biletów i zaproszeń, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz wskazanie miejsc w wybranych sektorach, zgodnych z posiadanym biletem.
 5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Uczestników Wydarzenia.

 

 • 3

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu na którym organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Organizatora, a także zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na obszarze organizowanego Wydarzenia i/lub Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Uczestnicy biorąc udział w Wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i Uniwersytetu Jagiellońskiego:
  1. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż),
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  3. długich parasoli z ostrymi zakończeniami,
  4. wszelkich cieczy w butelkach szklanych lub plastikowych,
  5. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszącym osobom niepełnosprawnym,
  6. dużych toreb, plecaków oraz wszelkich przedmiotów o dużych gabarytach.
 4. Organizator zabrania prowadzenia na terenie spotkania działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków, kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę Organizatora.
 5. Podczas spotkania zakazane jest manifestowanie światopoglądu.
 6. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz Organizatora, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenia. Personel Organizatora uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 7. Personel Organizatora może odmówić wejścia na Wydarzenie osobom, które naruszają postanowienia niniejszego paragrafu. Personel Organizatora w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest uprawniony do:
 8. lustracji zawartości bagażu i odzieży Uczestnika zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §3 ust. 3,
 9. legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości, w tym w szczególności w przypadkach kiedy ich zachowanie narusza zasady uczestnictwa w Wydarzeniu (np. weryfikacja wieku Uczestnika) bądź doprowadziło do wyrządzenia szkody i konieczności wezwania właściwych służb bezpieczeństwa;
 10. wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,
 11. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Wydarzenia, przy czym sprawdzenia uprawnień osoby do uczestniczenia w Wydarzeniu dokonuje się poprzez przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu;
 12. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, agresywnie, prowokacyjnie, a w przypadku niewykonania tych poleceń żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przekazania Policji lub innym służbom bezpieczeństwa.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Organizatora.
 14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu Organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 15. Organizator zabrania palenia tytoniu na terenie organizowanego Wydarzenia, wnoszenia na teren Wydarzenia alkoholu oraz innych środków psychotropowych.
 16. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Organizatora lub odpowiednie służby dbające o bezpieczeństwo i porządek.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Wydarzenia;
  3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 

 • 4

Utrwalenie przebiegu Wydarzenia i wykorzystanie wizerunku

 1. Organizator planuje utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą zapisu materiału audio-video oraz fotograficznego dla celów:
  1. dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań),
  2. informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.ogrod.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora oraz profilach na portalach społecznościowych Organizatora z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu),
  3. promocyjnych (np. na stronie internetowej www.ogrod.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora na portalach społecznościowych)
  4. i w celu archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
 2. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w celach wskazanych w ust. 1 powyżej. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Ogrodu Botanicznego- Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci utrwalenia wizerunku oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.

 

 

 • 5

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej ogrod.uj.edu.pl w wersji umożliwiającej jego pobranie, na stronie internetowej sprzedaży biletów https:// bilety.uj.edu.pl, w formie papierowej w punkcie sprzedaży biletów w Ogrodzie Botanicznym oraz w czasie Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany (w tym w szczególności zmiany obejmującej wdrożenie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii), zwiększenia środków bezpieczeństwa Uczestników Wydarzenia.
 3. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na stronie internetowej: ogrod.uj.edu.pl. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin przed dokonaniem zmiany, zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 od poinformowania ich o zmianie Regulaminu za pomocą ogłoszenia tej zmiany na ww. stronie internetowej i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie. Do Uczestników którzy zakupili bilety na odległość w internetowym punkcie sprzedaży biletów, informacja o zmianie Regulaminu zostanie skierowana również na podane w czasie zakupu adresy e-mail.
 4. Wyjątkowo Organizator może dokonać zmian Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, kiedy:
  1. zmiana taka wynika z przepisów prawa lub decyzji wydanej względem Organizatora,
  2. zmiana służy ochronie Uczestników w związku z zagrożeniami przestępstwa, naruszenia danych osobowych;
  3. zmiana nie wpływa na dotychczasowe prawa Uczestników;
  4. zmiana dotyczy elementów redakcyjnych niemających znaczenia dla praw i obowiązków Uczestników.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, jaką stanowią w szczególności kwestie bezpieczeństwa Uczestników, warunki atmosferyczne (niektóre Wydarzenia odbywać się będą na otwartej scenie) czy inne istotne okoliczności uniemożliwiające odbycie Wydarzenia. Organizator o powyższym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: ogrod.uj.edu.pl, profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w ramach posiadanych danych kontaktowych – w odniesieniu do Uczestników którzy zakupili bilety na odległość w internetowym punkcie sprzedaży biletów.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany wykonawcy lub programu Wydarzenia, zmiany daty i miejsca Wydarzenia - nabywcy przysługuje prawo zwrotu ceny biletu, zakupionego w punkcie sprzedażowym lub w internetowym punkcie sprzedaży biletów Organizatora. Organizator zwraca nabywcy cenę biletu, pod warunkiem zwrotu niewykorzystanego biletu i udokumentowania jego zakupu. Zwrot nie przysługuje w przypadku nieistotnej zmiany godziny Wydarzenia bądź kolejności wystąpień w ramach Wydarzenia.
 3. Reklamacja obejmująca zwrot biletu, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt, numer konta bankowego oraz przyczyny złożenia reklamacji. Osoba chcąca otrzymać zwrot ceny biletu powinna zgłosić się do Organizatora - za pośrednictwem kasy biletowej lub drogą mailową na adres: ob@uj.edu.pl w ciągu 14 dni od daty odwołanego Wydarzenia.
 4. Poza zwrotem ceny biletu Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty oraz odszkodowania wobec nabywcy.
 5. Organizator zwróci cenę biletu stosownie do sposobu zapłaty za bilet – bądź w formie gotówkowej, bądź w formie przelewu bankowego, na wskazane przez nabywcę konto bankowe.
 6. Organizator nie przyjmuje zwrotów biletów poza przypadkami wymienionymi w ust. 2.
 7. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Organizator może zaproponować nabywcy udział w Wydarzeniu w zmienionym terminie na podstawie uprzednio zakupionego biletu.

 

 • 7

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul.Czapskich 4 pok. 27 , 31-1107 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia przetwarzane będą w celu:
 4. umożliwienia Uczestnikowi udziału w Wydarzeniach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
 5. RODO  na podstawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu. Wydarzenia w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane będą stacjonarnie;
 6. przeprowadzenia Fotorelacji i Nagrań z Wydarzenia w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i promocji Organizatora, archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Podanie przez Uczestnika Wydarzenia danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Wydarzeniu. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
 8. Dana osobowa Uczestnika w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach i nagraniu z Wydarzenia i przetwarzana na Stronie Wydarzenia, na stronie www.ogrod.uj.edu.pl, w serwisach i profilach społecznościowych Organizatora oraz na uniwersyteckich kanałach w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, YouTube, Twitter, Instagram), w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne, dydaktyczne, reklamy i promocji Organizatora, oraz samego Wydarzenia, a także archiwizacji, w tym na potrzeby relacji z Wydarzenia – zgodnie z § 4 Regulaminu.
 9. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 10. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia będą przechowywane przez okres organizacji wydarzenia, a następnie do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Wydarzenia, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z realizacji zawartej umowy, o której mowa w pkt. 3a a w zakresie  wizerunku do momentu wycofania zgody.
 11. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 12. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnik Wydarzenia posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 13. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: hortus@uj.edu.pl , pocztą tradycyjną na adres: ul. Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się pod ww. adresem.
 14. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 15. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów należy kierować do Organizatora – tel. 12 663 36 33, adres mailowy: hortus@uj.edu.pl