Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum, Ogrodu Botanicznego i Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Muzeum, Ogród Botaniczny i Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przeznaczonej do sprzedaży biletów wstępu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Muzeum UJ:

 • Monika Kubik
 • E-mail: collegiummaius.info@uj.edu.pl
 • Telefon: 12-663-13-07

Ogród Botaniczny UJ:

 • Patrycja Dziurowicz
 • E-mail: hortus@uj.edu.pl
 • Telefon: 12-663-36-35

Centrum Edukacji Przyrodniczej:

 • Kinga Wojtczak
 • E-mail: cep@uj.edu.pl
 • Telefon: 12-664-6773

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

- sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum UJ

Siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, jest obiektem zabytkowym o utrudnionej lub ograniczonej możliwości przeprowadzania adaptacji architektonicznych celem przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dziedziniec (parter)

- możliwość wjazdu na wózku;

- możliwość wejścia z psem przewodnikiem;

- łatwo dostępna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

- łatwo dostępna winda osobowa prowadząca na wyższe kondygnacje budynku;

-obecność tzw. podjazdów umożliwiających wjazd wózkiem inwalidzkim na progi, schodki itd.;

Ekspozycje (1. piętro):

- możliwość dotarcia (na wózku, z psem przewodnikiem itd.) na ekspozycje Muzeum za pomocą windy osobowej z poziomu Dziedzińca;

- obecność tzw. podjazdów umożliwiających wjazd wózkiem na progi, schodki itd.;

 

Ogród Botaniczny UJ

Siedziba Ogrodu Botanicznego, jest obiektem zabytkowym o utrudnionej lub ograniczonej możliwości przeprowadzania adaptacji architektonicznych celem przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogród Zewnętrzny:

- możliwość wjazdu na wózku;

- możliwość wejścia z psem przewodnikiem;

- łatwo dostępna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

- tablice tyflograficzne (plan ogrodu, plan kompleksu szklarniowego Victoria oraz opis 10    roślin z kolekcji szklarniowych)

- alejki przystosowane dla wózków inwalidzkich;

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Siedziba Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ jest nowoczesnym obiektem w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parter:

- możliwość wjazdu na wózku;

- możliwość wejścia z psem przewodnikiem;

- łatwo dostępna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla rodzica z dzieckiem;

- łatwo dostępna winda osobowa prowadząca na wyższe kondygnacje budynku;

- oznaczenia w windzie w języku Braille’a.

Ekspozycje (1. Piętro i antresola):

- możliwość wjazdu i poruszania się na wózku inwalidzkim;

- możliwość wejścia z psem przewodnikiem;

- łatwo dostępna winda osobowa prowadząca na wyższe kondygnacje budynku;

- wjazd windą na antresolę geologiczną z osobą towarzyszącą z obsługi CEP – należy zgłosić przy wejściu;

- łagodne oświetlenie przestrzeni ekspozycyjnej;

- możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego z kurtyn na podczerwień – należy zgłosić obsłudze;

- brak mrugających świateł i efektów stroboskopowych;

- wydzielone miejsce dla matek karmiących;