Regulamin

rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ i Ogrodu Botanicznego

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ i Ogrodu Botanicznego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu, w tym zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej, zwrotu ceny biletu w przypadku jego niewykorzystania, składania reklamacji, a także uprawnienia do zakupu biletów ulgowych i dedykowanych.

§ 2

1. Rezerwacja i sprzedaż biletów wstępu jest prowadzona przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gołębia 24, NIP 675-000-22-36, REGON 000001270, zwany dalej „Uniwersytetem”.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) jednostka – Muzeum UJ, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ i Ogród Botaniczny;
  2) Klient – każdy korzystający z aktualnej oferty jednostki, w tym Konsument albo Przedsiębiorca;
  3) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z aktualnej oferty danej jednostki w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z aktualnej oferty danej jednostki w ramach prowadzonej przez nią we własnym imieniu       działalności gospodarczej lub zawodowej;
  5) Użytkownik – każdy Klient korzystający z Internetowego systemu sprzedaży biletów;
  6) bilet wstępu – dokument uprawniający do skorzystania z aktualnej oferty danej jednostki określonej w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu;
  7) ekspozycja, trasa zwiedzania – wydzielona przestrzeń umożliwiająca prezentację zbiorów;
  8) Internetowy system sprzedaży – strona internetowa https://www.bilety.uj.edu.pl, za pośrednictwem której istnieje możliwość dokonania zakupu biletu wstępu;
  9) lekcja muzealna – specjalistyczne zajęcia tematyczne, na które wstęp i uczestnictwo przez jednego uczestnika możliwe jest na podstawie biletu edukacyjnego lub biletu edukacyjnego oraz opłaty za lekcję muzealną (dotyczy CEP UJ).

 

Bilety wstępu

§ 3

1. Podstawą wstępu i korzystania z oferty danej jednostki jest bilet wstępu.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów wstępu:
  1) bilet normalny – upoważniający do wejścia jednej osoby nieposiadającej uprawnień do ulg, zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 ust. 1;
  2) bilet ulgowy – upoważniający do wejścia jednej osoby spełniającej warunki, o których mowa w § 4 ust. 1;
  3) bilet dedykowany – upoważniający do wejścia jednej osoby spełniającej warunki, o których mowa w § 4 ust. 2–5;
  4) bilet sezonowy – upoważniający do wejścia w określonym przedziale czasowym ustalonym indywidualnie przez daną jednostkę w regulaminie zwiedzania;
  5) bilet roczny – upoważniający do wielokrotnego wejścia przez 12 miesięcy od daty zakupu;
  6) bilet roczny dla seniora – upoważniający do wielokrotnego wejścia przez 12 miesięcy od daty zakupu dla osób powyżej 65 roku życia;
  7) bilet rodzinny – upoważniający do wejścia rodzica (rodziców) lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) z dzieckiem (dziećmi) do 16 roku życia;
  8) bilet edukacyjny – upoważniający do uczestnictwa w zorganizowanych lekcjach muzealnych w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 9;
  9) bilet na sesję zdjęciową osobową – upoważniający do realizacji jednogodzinnej sesji zdjęciowej o charakterze prywatnym, np. sesji ślubnej, rodzinnej itp.;
  10) bilet na sesję zdjęciową produktową – upoważniający do realizacji jednogodzinnej sesji zdjęciowej komercyjnej, np. sesji modowej, prezentującej produkty, itp.;
  11) bilet na usługę przewodnicką – bilet jednorazowy obejmujący usługę przewodnicką dla grupy osób albo jednej osoby;
  12) bilet na lekcję muzealną, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 – bilet jednorazowy obejmujący usługę prowadzenia lekcji muzealnej dla grupy osób albo jednej osoby.
3. Zastrzega się, że jednostka może wprowadzić ograniczenie liczby biletów wstępu.
4. Sprzedaż i rezerwacja biletów wstępu możliwa jest:
  1) w każdym punkcie kasowym jednostki;
  2) na stronie Internetowego systemu sprzedaży.
5. Ceny biletów wstępu:
  1) podane są w złotych polskich (PLN);
  2) zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości obowiązującej na dzień ich sprzedaży;
  3) podane w Internetowym systemie sprzedaży są wiążące w chwili dokonywania przez Użytkownika zakupu biletu, zgodnie z Cennikiem biletów stanowiącym załącznik do Regulaminu.
6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z zakupem biletów ponad ceny określone w cenniku sprzedaży wymagają udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Klienta.
7. Klient dokonujący zakupu w stacjonarnym punkcie kasowym danej jednostki otrzymuje:
  1) wydrukowany bilet wstępu;
  2) paragon fiskalny lub fakturę na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej może otrzymać fakturę, jeżeli uprzednio otrzymany     paragon potwierdzający dokonanie kupna biletu zawiera numer NIP, za pomocą którego Przedsiębiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.
8. Klient dokonujący zakupu w Internetowym systemie sprzedaży otrzymuje:
  1) fakturę pro forma zapisaną w pliku w formacie PDF;
  2) bilet wstępu;
  3) fakturę na żądanie zgłoszone w trakcie dokonywania zakupu biletu wstępu za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży albo następczego zgłoszenia żądania wraz z przedłożeniem otrzymanego biletu wstępu lub otrzymanej faktury pro forma w   stacjonarnym punkcie kasowym danej jednostki nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu biletu.
9. Żądanie wystawienia faktury do wcześniejszej sprzedaży fiskalnej może nastąpić w stacjonarnym punkcie kasowym danej jednostki nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu biletu, w przypadku:
  1) Konsumenta (osoby fizycznej) na podstawie paragonu niezawierającego NIP;
  2) Przedsiębiorcy na podstawie uprzednio otrzymanego paragonu potwierdzającego dokonanie kupna biletu wstępu uprawniającego do skorzystania z aktualnej oferty danej jednostki zawierającego NIP, za pomocą którego Przedsiębiorca jest zidentyfikowany na   potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, za wyjątkiem paragonów będącymi zarazem tzw. fakturami uproszczonymi, których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450,00 PLN brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
10. Zakupiony bilet wstępu podlega kontroli przy wejściu poprzez okazanie go w formie papierowej lub na urządzeniu elektronicznym wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi lub zniżki.
11. Zakup biletu w stacjonarnym punkcie kasowym danej jednostki lub Internetowym systemie sprzedaży jest możliwy z wyprzedzeniem, jednakże każda jednostka prowadzi własną politykę dostępności biletów.

 

Uprawnienia do ulg i zniżek

§ 4

1. Uprawnionymi do zakupu ulgowych biletów wstępu są:
  1) uczniowie szkół systemu oświaty, studenci oraz doktoranci, w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
  2) emeryci, renciści, osoby po 65 roku życia, w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
  3) osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  4) kombatanci;
  5) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej traktowanym na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
  6) posiadacze kart ISIC i ITIC.
2. Uprawnionymi do otrzymania biletów dedykowanych bezpłatnych są:
  1) darczyńcy, twórcy kolekcji w jednostkach i współpracownicy;
  2) osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  3) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów (dotyczy Muzeum UJ);
  4) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  5) posiadacze Karty Polaka;
  6) dzieci do lat 4 (za wyjątkiem dzieci w grupach zorganizowanych);
  7) osoby niepełnoletnie do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunem;
  8) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem;
  9) osoby z orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
3. Kierownik jednostki, w szczególnych przypadkach zgodnych z działalnością statutową Uniwersytetu, może podjąć decyzję o przyznaniu biletu dedykowanego bezpłatnego osobom innym niż wskazane w ust. 2 w oparciu o pisemny wniosek zawierający merytoryczne uzasadnienie. Wykaz ww. przypadków należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z działalności jednostki.
4. Uprawnionymi do otrzymania biletów dedykowanych odpłatnych są uczestnicy ogólnopolskich lub regionalnych cyklicznych imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, np. Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców.
5. Kierownik jednostki, w szczególnych przypadkach zgodnych z działalnością statutową Uniwersytetu, może podjąć decyzję o przyznaniu biletu dedykowanego odpłatnego osobom innym niż wskazane w ust. 4 w oparciu o pisemny wniosek Klienta do kierownika danej jednostki zawierający merytoryczne uzasadnienie, za wyjątkiem pracowników UJ oraz podmiotów, w których Uniwersytet posiada udziały. Wykaz ww. przypadków należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z działalności jednostki.
6. Kierownik jednostki jest uprawniony do ustalenia maksymalnie 4 dni otwartych w roku dla studentów, doktorantów i pracowników UJ.
7. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie osób do zakupu ulgowego biletu wstępu lub biletu dedykowanego jest:
  1) właściwa legitymacja;
  2) właściwa karta członkowska;
  3) dokument potwierdzający wiek.

 

Zakup w Internetowym systemie sprzedaży

§ 5

1. Użytkownik rezerwuje i kupuje bilety w Internetowym systemie sprzedaży za pomocą:
  1) indywidualnego konta lub
  2) bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji transakcji.
2. Utworzenie indywidualnego konta wymaga rejestracji, w tym w szczególności podania następujących danych:
  1) imienia i nazwiska;
  2) adresu poczty elektronicznej, który będzie loginem (identyfikatorem) Użytkownika;
  3) numeru telefonu komórkowego zapewniającego kontakt z Klientem.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego konta poprzez login (identyfikator) Użytkownika i hasło.
4. Zakup biletu następuje poprzez dokonanie w Internetowym systemie sprzedaży rezerwacji biletu i dokonanie płatności.
5. Do korzystania z Internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1) dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym;
  2) dostęp do sieci Internet;
  3) zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox wersja minimum 60.0, Opera wersja minimum 42.0, Google Chrome wersja minimum 70.0, Microsoft Edge) oraz oprogramowania do otwierania   plików *.PDF.
6. Internetową rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
7. Czas świadczenia usługi na rzecz Użytkownika dokonującego zakupu biletu wstępu za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży jest uzależniony od rodzaju danego biletu.
8. Użytkownik nie może za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
9. Proces rezerwacji i zakupu biletu wstępu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży przebiega zgodnie z procedurą i schematem zakupu na stronie internetowej.
10. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że naciśnięcie przez niego przycisku ZAPŁAĆ ON-LINE znajdującego się na stronie https://www.bilety.uj.edu.pl/ w zakładce „PŁATNOŚĆ ON-LINE", po uprzednim zalogowaniu się na  swoje konto Użytkownika lub wybraniu opcji KUP BEZ ZAKŁADANIA KONTA i podaniu niezbędnych danych, wiąże się z koniecznością zapłaty podanej tam ceny.
11. Płatność za bilet jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej na stronie Internetowej sprzedaży biletów.
12. Płatność za zakupione bilety wstępu realizowana jest przez operatora płatności.
13. Płatności za zarezerwowane bilety dokonuje się w ciągu 30 minut od chwili ich zarezerwowania. Bilety nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a nieopłacone w czasie rezerwacje uważa się za anulowane.
14. Użytkownik otrzymuje zakupiony w Internetowym systemie sprzedaży bilet wstępu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Zwrot pieniędzy za bilet wstępu zakupiony za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży nie przysługuje, za wyjątkiem przypadków określonych w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Informacja o braku możliwości zwrotu pieniędzy jest przesyłana mailem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w procesie zakupu biletu.

 

Zwrot za niewykorzystany bilet wstępu

§ 7

1. Klientom, w tym Użytkownikom Internetowego systemu sprzedaży, przysługuje prawo do zwrotu 100% ceny za niewykorzystany bilet wstępu w przypadku:
  1) zamknięcia jednostki;
  2) podjęcia decyzji o całkowitym wstrzymaniu świadczenia usług, na które został zakupiony niewykorzystany bilet;
  3) zmiany przez jednostkę terminu zakupionej usługi zwiedzania w stosunku do terminu wskazanego na zakupionym bilecie.
2. Zwrot należności, o której mowa w ust. 1, dokonywany jest zgodnie z poniższą procedurą:
  1) Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod adresem bilety.info@uj.edu.pl przesyła wniosek o zwrot niewykorzystanego biletu zakupionego za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, podając: imię i nazwisko, numer biletu,   datę sprzedaży biletu, zarezerwowaną datę i godzinę zwiedzania ekspozycji muzealnej, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot należności oraz uzasadnienie żądania zwrotu;
  2) po weryfikacji poprawności wniosku o zwrot z niniejszym Regulaminem zostaje wydana dyspozycja zwrotu. W przypadku wystawienia faktury VAT Użytkownik otrzymuje korektę faktury. Po akceptacji faktury korygującej Użytkownik otrzyma należny zwrot za   pośrednictwem operatora systemu płatności elektronicznej, obsługującego transakcje dokonywane w Internetowym systemie sprzedaży.

 

Reklamacje

§ 8

1. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży ma prawo składania reklamacji dotyczących błędnego działania systemu, braku lub niepełnej realizacji zakupionych usług.
2. Reklamacje należy składać:
  1) pocztą elektroniczną pod adresem bilety.info@uj.edu.pl;
  2) pisemnie pod adresem jednostki, do której zakupiony był bilet.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt, numer zamówienia biletu, którego reklamacja dotyczy oraz przyczyny złożenia reklamacji.
4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji (biletu), potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpływu, przy czym o wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie zawiadomiony odpowiednio na adres pocztowy lub mailem na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
6. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 jest równoznaczny z jej uznaniem.

 

Ochrona danych osobowych

§ 9

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków.
2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Biuro Inspektora Danych Osobowych, ul. Czapskich 4/27, 31–110 Kraków. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1) wykonania umowy, której przedmiotem jest zakup biletów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3) realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
6. Zebrane dane osobowe w zakresie:
  1) Imienia;
  2) Nazwiska;
  3) adresu e-mail
zostaną udostępnione odrębnemu administratorowi danych – podmiotowi będącemu operatorem płatności, w celu realizacji umowy, o której mowa w ust. 3, oraz dokonania płatności.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych.
3. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Uniwersytet, nie krótszym niż 7 dni od daty ich ogłoszenia. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę na świadczenie usług przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Użytkownika wiążące, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu w zmienionym brzmieniu, dostępnego po zalogowaniu się Użytkownika do Internetowego systemu sprzedaży.

 

 

Załącznik do Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ i Ogrodu Botanicznego

 

1. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego:

CENNIK BILETÓW – Ekspozycja główna

Rodzaj biletu

Stawka VAT

Cena w PLN

 (zawiera VAT) 

Bilet normalny

8%

15,00

Bilet ulgowy

8%

8,00

Bilet rodzinny

8%

35,00

Bilet edukacyjny

8%

8,00

Bilet dedykowany bezpłatny

8%

0,00

Bilet dedykowany odpłatny

8%

1,00

CENNIK BILETÓW – Ekspozycja poszerzona

Rodzaj biletu

Stawka VAT

Cena w PLN (zawiera VAT)

Bilet normalny

8%

18,00

Bilet ulgowy

8%

14,00

Bilet rodzinny

8%

40,00

Bilet dedykowany bezpłatny

8%

0,00

Bilet dedykowany odpłatny

8%

1,00

 

Rodzaj biletu

Stawka VAT

Cena w PLN (zawiera VAT)

Bilet na usługę przewodnicką

Usługa w języku polskim

Usługa w języku obcym

Ekspozycja główna

8%

100,00

150,00

Ekspozycja poszerzona

8%

130,00

200,00

 

CENNIK sesji zdjęciowych

Rodzaj biletu

Stawka VAT

Cena w PLN (zawiera VAT)

Bilet na sesję zdjęciową osobową* na dziedzińcu – 1 godzina

23%

100,00

 

Bilet na sesję zdjęciową produktową** na dziedzińcu – 1 godzina

23%

250,00

 

 

 2. Centrum Edukacji Przyrodniczej:

Rodzaj biletu

Stawka

VAT

Cena w PLN (zawiera VAT)

Bilet normalny

8%

15,00

Bilet ulgowy

8%

8,00

Bilet edukacyjny

8%

5,00

Bilet rodzinny

8%

35,00

Bilet roczny

8%

50,00

Bilet dedykowany bezpłatny

8%

0,00

Bilet dedykowany odpłatny

8%

1,00

Bilet na usługa przewodnicka

8%

100,00

Bilet na lekcję muzealną

8%

100,00

 

3. Ogród Botaniczny:

Rodzaj biletu

Stawka

VAT

Cena w PLN

(zawiera VAT)

Bilet normalny

8%

15,00

Bilet ulgowy

8%

8,00

Bilet rodzinny

8%

35,00

Bilet sezonowy

8%

100,00

Bilet roczny

8%

150,00

Bilet roczny dla seniora

(powyżej 65 r.ż.)

8%

50,00

Bilet edukacyjny normalny

8%

28,00

Bilet edukacyjny ulgowy

8%

19,00

Bilet dedykowany bezpłatny

8%

0,00

Bilet dedykowany odpłatny

8%

1,00

Bilet na sesję zdjęciową osobową* wewnątrz szklarni – 1 godzina

23%

200,00

Bilet na sesję zdjęciową osobową* w ogrodzie – 1 godzina

23%

100,00

Bilet na sesję zdjęciową produktową** wewnątrz szklarni – 1 godzina

23%

350,00

Bilet na sesję zdjęciową produktową** w ogrodzie – 1 godzina

23%

250,00

 

*sesja zdjęciowa poświęcona modelce/modelowi wykonywana przez fotografa (sesje ślubne, narzeczeńskie, komunijne, portfolio)

**sesja zdjęciowa poświęcona produktowi w celach realizacji kampanii reklamowych