Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Biuro Inspektora Danych Osobowych, ul. Czapskich 4/27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 1225.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

• wykonania umowy, której przedmiotem jest zakup biletów – art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO;
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

6. Zebrane dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail zostaną udostępnione odrębnemu administratorowi danych - Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, w celu realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 oraz dokonania płatności

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania     obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.